6th New Tamil Book சொல் பொருள்

பொதுத் தமிழ்

பகுதி – (அ) இலக்கணம்

பொருத்துதல் – பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்

♦ இன்பத்தமிழ்
1. நிருமித்த – உருவாக்கிய
2. விளைவு – விளைச்சல்
3. சமூகம் – மக்கள் குழு
4. அசதி – சோர்வு
5. சுடர் – ஒளி

♦ தமிழ்க்கும்மி
6. ஆழிப்பெருக்கு – கடல்கோள்
7. மேதினி – உலகம்
8. ஊழி – நீண்டதொரு காலப்பகுதி
9. உள்ளப்பூட்டு – அறிய விரும்பாமை
10. மெய் – உண்மை
11. வழி – நெறி
12. அகற்றும் – விலக்கும்
13. மேன்மை – உயர்வு
14. அறம் – நற்செயல்

♦ சிலப்பதிகாரம்
15. திங்கள் – நிலவு
16. கொங்கு – மகரந்தம்
17. அலர் – மலர்தல்
18. திகிரி – ஆணைச்சக்கரம்
19. பொற்கோட்டு – பொன்மயமானசிகரத்தில்
20. மேரு – இமயமலை
21. நாமநீர் – அச்சம் தரும் கடல்
22. அளி – கருணை

♦ காணி நிலம்
23. காணி – நில அளவைக் குறிக்கும் சொல்
24. மாடங்கள் – மாளிகையின் அடுக்குகள்
25. சித்தம் – உள்ளம் .
♦ அறிவியல் ஆத்திசூடி
26. இயன்றவரை – முடிந்தவரை
27. ஒருமித்து – ஒன்றுபட்டு
28. ஔடதம் – மருந்து

♦ மூதுரை
29. மசற – குறைஇல்லாமல்
30. சீர்தூக்கின் – ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து
31. தேசம் – நாடு

♦ துன்பம் வெல்லும் கல்வி
32. தூற்றும் படி – இகழும் படி
33. மூத்தோர் – பெரியோர்
34. மேதைகள் – அறிஞர்கள்
35. மாற்றார் – மற்றவர்
36. நெறி – வழி
37. வற்றாமல் – அழியாமல்

♦ ஆசாரக்கோவை
38. நன்றியறிதல் – பிறர் செய்த உதவியை மறவாமை
39. ஒப்புரவு – பிறருக்கு உதவி செய்தல்
40. நட்டல் – நட்பு கொள்ளுதல்

♦ கண்மணியே கண்ணுறங்கு
41. நந்தவனம் – பூஞ்சோலை
42. பார் – உலகம்
43. பண் – இசை
44. இழைத்து – செய்து

♦ நானிலம் படைத்தவன்
45. மல்லெடுத்த – வலிமைபெற்ற
46. சமர் – போர்
47. நல்கும் – தரும்
48. கழனி – வயல்
49. மறம் – வீரம்
50. எக்களிப்பு – பெருமகிழ்ச்சி
51. கலம் – கப்பல்
52. ஆழி – கடல்

Show spoiler
Spoiler content

♦ கடலோடு விளையாடு
53. கதிர்ச்சுடர் – கதிரவனின் ஒளி
54. மின்னல்வரி – மின்னல் கோடுகள்
55. அரிச்சுவடி – அகரவரிசை எழுத்துகள்

♦ பாரதம் அன்றைய நாற்றங்கால்
56. மெய்- உண்மை
57. தேசம் – நாடு
58. மெய் – உண்மை
59. தேசம் – நாடு
60. அமுதம் – அமிர்தம்
61. கோல் – கம்பு
62. அமுதசுரபி – எடுக்க எடுக்க குறையாழ உணவு தரும் கலன்

♦ பராபரக்கண்ணி
63. தண்டருள் – குளிர்ந்த கருணை
64. கூர் – மிகுதி
65. செம்மையருக்கு – சான்றோருக்கு
66. ஏவல் – தொண்டு
67. பராபரமே – மேலான பொருள்
68. பணி – தொண்டு
69. எய்தும் – கிடைக்கும்
70. எல்லாரும் – எல்லா மக்களும்
71. அல்லாமல் – அதைத்தவிர
72. ஏவல் = தொண்டு
73. பணி = தொண்டு
74. எய்தும் = கிடைக்கும்

♦ நீங்கள் நல்லவர்
75. சுயம் – தனித்தன்மை
76. உள்ளீடுகள் – உள்ளே இருப்பவை

♦ பசிப்பிணி போக்கிய பாவை
77. பேணல் – பாதுகாத்தல்
78. பிணி – நோய்
79. இல்லம் – வீடு

♦ ஆசியஜோதி
80. அஞ்சினார் – பயந்தனர்
81. கருணை – இரக்கம்
82. வீழும் – விழும்
83. ஆகாது – முடியாது
84. பார் – உலகம்
85. நீள்நிலம் – பரந்த உலகம்
86. முற்றும் – முழுவதும்
87. மாரி – மழை
88. கும்பி – வயிறு
89. பூதலம் – பூமி

 

 

 


TNPSC Group 4 VAO பொது தமிழ் பாடக்குறிப்புகள்,

TNPSC General Tamil Study Material

 308 total views,  3 views today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: