குரூப்-4 பகுதி – (இ) தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும் எப்படி படிக்கலாம் (How To Study)

  1. பாரதியார், பாரதிதாசன், நாமக்கல் கவிஞர், கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை தொடர்பான செய்திகள், சிறந்த தொடர்கள், சிறப்புப் பெயர்கள். 2019 G4 2018 G4 2016 G4 2014 G4 3 3 1 4   1. பாரதிதாசனார் இயற்றிய நாடக நூல் எது? (2019 G4) a. கண்ணகி புரட்சிக் காப்பியம் b. பிசிராந்தையார் .. c. சுவரும் சுண்ணாம்பும் d. பாண்டியன் பரிசு 2. நாமக்கல் கவிஞருக்கு “பத்மபூஷண்” விருது …

குரூப்-4 பகுதி – (இ) தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும் எப்படி படிக்கலாம் (How To Study) Read More »

 3,731 total views,  67 views today